Advaita Vedanta – Good Introduction

https://www.youtube.com/watch?v=v_1zuPI_my4

Advertisements

Insight Meditation (3 Videos) – Swami Sarvapriyananda

Day 1 - https://www.youtube.com/watch?v=aRuQ7PaJ54c Day 2 - https://www.youtube.com/watch?v=-3NbSQ9fzRo Day 3 - https://www.youtube.com/watch?v=_TQwCA4kCho