Swadharma (a poem in Hindi)

Hahn bahadhuri bhi koi cheez hothi hai
Lekin humein usse door rahna hi behthar hai
Durpook bhi humein koi bhala hi kahe
Hum unme se nahi jo bundook se takraye
Hume sirf aatha hai shabdho ka prayog
Talwaar se humein koi dilchusphi nahi hai
Hum sirf jaanthe hai ithnee si baath
Ki khudha ne kis khaas kaam ke liye
Tumhe idhar dharthi pe bheja hai
Sirf usi me beshak lage raho
Aur baakhi sub phizool ki baathe
Bhool jaana hi behthar hai
Na Sher ko ghaas kaana hai
Na gai ko ghosh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s